Co nabízíme

 • speciálně-pedagogickou a psychologickou péči klientovi
 • sestavení individuálního plánu rozvoje
 • metodickou podporu rodičům při zvládání obtíží daných postižením
 • zpracování odborných posudků a podkladů k rozhodnutí příslušných orgánů o zařazení klientů do škol
 • pomoc při vyhledání vhodného školského zařízení
 • pomoc při integraci do mateřských, základních a středních škol
 • spolupráci se školami a školskými zařízeními
 • metodickou a supervizní činnost pro pedagogické pracovníky
 • doporučení a pomoc pedagogům při zpracování individuálních vzdělávacích plánů
 • sledování školní úspěšnosti klienta
 • nácvik specifických dovedností a nácvik používání kompenzačních pomůcek
 • nácvik funkční komunikace (alternativní komunikace)
 • tvorbu pomůcek podle individuálních potřeb klientů
 • půjčování kompenzačních a didaktických pomůcek, hraček, metodických materiálů a odborné literatury
 • sociální poradenství
 • kontakty na ostatní účastníky péče o klienta (odborného lékaře, rehabilitační pracovníky, logopeda, pracovníky volnočasových aktivit) včetně spolupráce s nimi
 • zpracování posudku k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky

Poradenské, terapeutické a metodické činnosti zajišťují speciální pedagožky, psycholožky a sociální pracovnice.

Naše služby poskytujeme bezplatně.

 

Naše materiály, které jsou u nás k dispozici...