Logolink

Prohloubení a rozšíření podmínek edukace dětí s poruchami autistického spektra ve školách Plzeňského kraje, odborné a specifické vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti poruch autistického spektra a posílení kompetencí rodičů dětí s autismem

Projekt je pokračováním prvního projektu se stejnou tématikou a vznikl na základě ohlasů ze stran odborné veřejnosti i rodičů, na projekt první. Projekt by měl významně posílit kompetence učitelů, vychovatelů i pedagogických asistentů, kteří pracují s dětmi a žáky s poruchami autistického spektra a stejně tak přinést další potřebné informace i rodičům těchto dětí. Formou odborných seminářů, přednášek i vzniklým metodickým materiálem se dostane rodičům i pedagogům možnost ještě více a účelněji působit na děti a žáky tak, aby podpora dětem s poruchami autistického spektra byla co nejefektivnější.

Číst dál...

Zkvalitnění a vyrovnání podmínek výchovy a vzdělávání dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - s poruchami v oblasti autistického spektra na školách Plzeňského kraje

Projekt byl zpracován na základě potřeby vytvoření odpovídajícího zázemí pro kvalifikovanou práci s dětmi a žáky s poruchami v oblasti autistického spektra (PAS) ve škole i v rodině, a tím vytvoření možnosti vyrovnávat jejich znevýhodnění ve společnosti. Realizací projektu chceme dosáhnout zlepšení výchovně vzdělávacích podmínek ve školách, podpoření rodinné péče, zajištění metodického zázemí a vytvoření odpovídajících pomůcek.

Školní a sociální úspěšnost dětí a žáků s PAS je nutné podpořit získáním, rozšířením případně prohloubením kompetencí pedagogických pracovníků a rodičů v této problematice. Ti získají formou seminářů, konzultací, instruktáží speciálními pedagogy SPC znalosti o poruchách autistického spektra, specifických metodách a formách práce s dětmi s PAS.

Hlavními aktivitami projektu je kromě odborných seminářů, skupinových a individuálních konzultací pro pedagogy i rodiče také vytvoření vzdělávacích, rozvíjejících, metodických a informačních materiálů, příruček, souborů pomůcek, videozáznamů a SW.

Číst dál...