Logolink

Zkvalitnění a vyrovnání podmínek výchovy a vzdělávání dětí a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - s poruchami v oblasti autistického spektra na školách Plzeňského kraje

Projekt byl zpracován na základě potřeby vytvoření odpovídajícího zázemí pro kvalifikovanou práci s dětmi a žáky s poruchami v oblasti autistického spektra (PAS) ve škole i v rodině, a tím vytvoření možnosti vyrovnávat jejich znevýhodnění ve společnosti. Realizací projektu chceme dosáhnout zlepšení výchovně vzdělávacích podmínek ve školách, podpoření rodinné péče, zajištění metodického zázemí a vytvoření odpovídajících pomůcek.

Školní a sociální úspěšnost dětí a žáků s PAS je nutné podpořit získáním, rozšířením případně prohloubením kompetencí pedagogických pracovníků a rodičů v této problematice. Ti získají formou seminářů, konzultací, instruktáží speciálními pedagogy SPC znalosti o poruchách autistického spektra, specifických metodách a formách práce s dětmi s PAS.

Hlavními aktivitami projektu je kromě odborných seminářů, skupinových a individuálních konzultací pro pedagogy i rodiče také vytvoření vzdělávacích, rozvíjejících, metodických a informačních materiálů, příruček, souborů pomůcek, videozáznamů a SW.

Konkrétní přínosy

  • pro děti a žáky s PAS – zlepšené podmínky pro jejich život v rodině i ve škole, na www rozvíjející herní aktivity, pro děti v péči SPC možnost přístupu k novým pomůckám
  • pro rodiče dětí s PAS – více informací o poruchách autistického spektra, lepší porozumění svému dítěti, možnost zúčastnit se seminářů s videopořady, publikace o autismu a pomůckách, odborné knížky a rozvíjející soubory pomůcek k zapůjčování v SPC
  • pro učitele a asistenty pedagogů – přednáškové a konzultační semináře, metodické a didaktické materiály, získání kompetencí k práci s dětmi s poruchami autistického spektra
  • pro vedoucí pracovníky škol – informace o poruchách autistického spektra, o integraci, metodickou příručku
  • pro třídy ZŠ a OŠ Zbůch na pracovišti v Plzni – rozvíjející pomůcky, do každé třídy počítač s programy, odbornou literaturu pro pedagogické pracovníky
  • pro SPC – rozvíjející pomůcky pro práci s dětmi

Žadatel projektu

Základní škola a Odborná škola
Zbůch, V Sídlišti 349
www stránky školy

Identifikace projektu

Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa programu:
1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:
1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Číslo globálního grantu:
CZ.1.07/1.2.03
Název globálního grantu:
Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními zdělávacími potřebami v Plzeňském kraji
Název projektu anglicky
Quality Increasing and Equalization of Educational Conditions for Children and Pupils with Specific Educational Needs - Autism Spectrum Disorder in Schools in Plzeň Region
Číslo přijatého projektu:
CZ.1.07/1.2.03/01.0006

Odkazy k projektu

OPVK na MŠMT - obecně
OPVK na MŠMT - pro příjemce podpory
Plzeňský kraj - OPVK